Fantastic Four 3 / สี่พลังคนกายสิทธิ์ 3 (2015)

Fantastic Four 3 / สี่พลังคนกายสิทธิ์ 3 (2015)

บุคคลภายนอกสี่คนเคลื่อนย้ายเทเลพอร์ตไปยังจักรวาลทางเลือกและอันตรายซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางกายภาพของพวกเขาด้วยวิธีที่น่าตกใจ ทั้งสี่จะต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมความสามารถใหม่ของพวกเขาและทำงานร่วมกันเพื่อช่วยโลกจากเพื่อนเก่าที่กลายเป็นศัตรู

ตอนหนังทั้งหมด
Fantastic Four Super Hero